زرتشت

به خشنودی اهورامزدا ، اندیشه نیک اندیشیده شده، گفتار نیک گفته شده، کردار نیک ورزیده شده. کانال تلگرام زرتشت پاک، مکانی برای آشنایی با دین و فرهنگ و آیینهای زرتشتی.

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...