بهترين كانال كَپشن وَتِكستْ ⚜

بهترینـــــ و کاملترینــ کـانــال تکستـــ🌹🌸🍃 هَـرچـیـ کهـ بِـخـوایـــ ایـنـ تـو هَـسْـتْـــ🙈 بهتـرینـ تکستـا🙈 👽کَـپْشِـنِـ فـارْسـیـ👌😌 کَـپْشِـنِـ انـگْـلیـسـیـ😍 بی افـــ افــ 👬 👽دیـالـوگــ💁💬 👭 عشقولانهــ💏 ویدیو دپـــ😿 سـیْـ اِمِـ ایـنـسْتـا😱 عَـکْـسـایِـ دِپْـ😔💉 و ڪلی چیزهـ دیگهـ🌺 ځټمڹ جوين شيد🕴⭐️🙏❣ 🏴🏳🏴🏳🏴🏳🏴🏳🏴 🙈🙈🙈🙈 @text_ironi🎴

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...