بیایید با تفاوت باشیم

شاید در مورد همه چی یا بهتر بگم هرچی که گیر بیاد و بشه دیگران ازش بهره سالم ببرن و در راستای درست استفاده کنن.

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...