آشنایی با نحوه گزارشگیری اطلاع در خصوص امکانات جدید اضافه شده فاینانس نحوه گزارش سازی از طریق اکسل و اکسس

آشنایی با نحوه گزارشگیری اطلاع در خصوص امکانات جدید اضافه شده فاینانس نحوه گزارش سازی از طریق اکسل و اکسس

Rate this channel :
Comments (1) :
mehdi - long time ago
Report
آموزش سیستم مالی شهرداری
View more comments...