《مثبت اندیشان》

تا زمانی که بهتر فکر نکنیم هیچ چیز بهتر نخواهد شد. admin _1_----> @a1550 admin _2_----> @hershk

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...