✌٭جوک بازها٭✌

✌٭جوک بازها٭✌ پر از جوک روزانی خیلی جوک و عکس میتوانید جوک های خود را ارسال کنید و بفرستید و در کانال گذاشته شود ✌٭جوک بازها٭✌ @jokbazha ✌٭جوک بازها٭✌ @jokbazha ✌٭جوک بازها٭✌ @jokbazha ✌٭جوک بازها٭✌ @jokbazha ✌٭جوک بازها٭✌ @jokbazha ✌٭جوک بازها٭✌

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...