انجمن میلیاردرهای روشنفکر ایران

از راهی برو که روندگان آن کم اند آموزش، کارآفرینی، بازاریابی و برندینگ ،سرمایه گذاری، نبوغ مالی

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...