گروه جهان سبز

گروه جهان سبز جهت گسترش ارتباط و اطلاع رسانى بين توليدكنندگان، فعالان و علاقه مندان گل و گياه و فضاى سبز و نيز دانشجويان و دانش آموختگان رشته هاى كشاورزى ايجاد شده است ...

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...