كانال لذت قرآن

🔴 اطلاعیه 🔹بسياري به قرآن کریم از جهت الهی بودن آن ایمان دارند و معتقدند قرآن یک معجزه است. 💥اما نمی دانند چرا قران یک معجزه است و از چه جهتی اعجاز دارد؟ 🔹بسیاری آن را می خوانند اما به ژرفای معانی نهفته در تعابیر آن راهی نمی یابند؟ 💥بسیاری آن را میخوانند و از دریافت معانی اش لذت نمی برند؛ چه بسا شعر شاعری یا نثر نویسنده ای لذت بیشتری بر دل و جان انها بگذارد با اینکه به قران ایمان دارند و آن را معجزه میخوانند؟ 💢این سوالات و سوالات دیگری را - نه به صورت تئوری که به صورت تطبیقی و عملی- در کانالی به نام #لذت_قرآن جواب خواهیم گفت به این ترتیب که آیاتی را برمیگزینیم و لذت بلاغی و بیانی آن را شرح و بسط خواهیم داد.

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...