الهه فاخته

شعر راهی برای آرامش روح است.... صدایم را در شعرهایم بشنوید ‌

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...