كانال تأملاتى در نهج البلاغه

اين كانال توسط جمعى از حافظان نهج البلاغه اداره مى شود و هدف ما بيان نكات زيبا و شگفت نهج البلاغه و ترويج فرهنگ علوى مى باشد هركس به اندازه توانش بايد در اين أمر سهيم باشد مدير👈 @about_nahjolbalaghe1

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...